Archive: January 20, 2021

13413588906099

20

Jan2021
หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 5) < สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2564 > โอกาสพิเศษสำหรับท่าน !! เมื่อบริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจSMEs อย่างใกล้ชิดให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ตัดสินใจในวิกฤตเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ และประกาศผลทางเว็บไซต์www.thaichamber.org (วันที่ 28 ก.พ. 64) บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (ภายในเดือน มี.ค. 64) ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์www.thaichamber.org(วันที่ 19 มี.ค. 64) บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศ (หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์) หมายเหตุ: การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯถือเป็นที่สุด เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาแนบในลิ้งค์สมัคร) 1.แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ 2.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 4.หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย., มอก.(ถ้ามี) 5.หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าฯ (ถ้ามี) หมายเหตุ ... Read More
January 20, 202124catalog