Archive: July 5, 2019

IMG_9693

05

Jul2019
   วันที่ 5 ก.ค. 62 : บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมงาน “Business Networking” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562 ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้    วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มทั่วไป ให้มีศักยภาพในทุกๆด้าน ซึ่งมี SMEs เข้าร่วมสร้างแครือข่ายธุรกิจกว่า 130 ราย โดย บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมเป็นหนึ่งช่องทางการชื่อมโยง SMEs เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่ม Start up นำโดย คุณสวรรยา พิพัฒน์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมบรรยายให้ความรู้และข้อมูลการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ ... Read More
July 5, 201924catalog